Академія національної безпеки

Забезпечення якості життя як нова парадигма національної безпеки: (до проекту нової Стратегії національної безпеки України “Безпека людини – безпека країни”)

Стаття присвячена аналізу теоретичних основ публічного управління та адміністрування у сфері громадської безпеки та цивільного захисту, як складової системи національної безпеки.

Визначається, що у розгляді проблем цивілізаційного розвитку та забезпечення національної безпеки є нагальна потреба переосмислення самого феномену “безпека” та реалізації нового принципу забезпечення національної безпеки – забезпечення якості життя через стійкий розвиток суспільства та конкурентоспроможність держави.

Показано, що в умовах глобалізації держава вже не забезпечує своїм громадянам безпеку та соціальний добробут “оберіганням” від загроз надзвичайних ситуацій, а мусить готувати громадян до самостійного протистояння різноманітним глобалізаційним викликам.

У цьому зв’язку ефективною може виявитися нова модель системи публічного управління та адміністрування у сфері громадської безпеки та цивільного захисту. Вона базується на “шести стовпах” публічного управління та адміністрування: “людина/людський ресурс”, “теорія організації”, “аналіз політики”, “бюджетування”, “статистика”, “етика”. Це забезпечує єдність такого підходу як системоутворюючого з поєднанням теорії та практики.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, громадська безпека, національна безпека, цивільний захист, аналіз політики, конкурентоспроможність держави, якість життя.

 

Terent’yeva A.V.

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Senior Researcher, Head of the Department of Public Administration, Management and Training in International Projects of the Institute of public administration in the sphere of civil protection

PROVIDING QUALITY OF LIFE AS A NEW NATIONAL SECURITY PARADIGM: (TO THE PROJECT OF A NEW NATIONAL SECURITY STRATEGY HUMAN SECURITY – COUNTRY SECURITY”)

 The article is devoted to the analysis of the theoretical foundations of public administration and administration in the field of public security and civil protection as a component of the national security system.

Consideration of the problems of civilizational development and national security shows the urgent need to rethink the very phenomenon of security. There is also a need to implement a new principle of ensuring national security – ensuring the quality of life through sustainable development of society and the competitiveness of the state.

It is shown that the state no longer provides its citizens with security and social well-being by protection from the threats of emergencies in the conditions of globalization. The state must prepare citizens to confront the various globalization challenges on their own.

The authors believe that the new model of public administration and administration system in the field of public security and civil protection can be effective under these conditions. It is based on the six pillars of public administration and administration. These are human / human resource, organization theory, policy analysis, budgeting, statistics, and ethics. Such a framework ensures the unity of the methodological approach as system-forming with the combination of theory and practice.

Keywords: public administration and administration, public security, national security, civil protection, policy analysis, state competitiveness, quality of life

Терент’єва А.В., Зубчик О.А. Забезпечення якості життя як нова парадигма національної безпеки: (до проекту нової Стратегії національної безпеки України “Безпека людини – безпека країни”). Науковий часопис Академії національної безпеки. 2019. №3-4(23-24). С.8-29.