Академія національної безпеки

Забезпечення стійкості соціального порядку як пріоритет у сфері національної безпеки

Метою статті є аналіз чинників від яких залежить стійкість  соціального порядку та обґрунтування доцільності щодо її забезпечення як пріоритету у сфері національної безпеки.
Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні взаємозв’язку національної безпеки та стійкості соціального порядку у контексті необхідності консолідації суспільства навколо цілей, досягнення яких гарантує його безпеку.
Висновки. У дослідженні показано, що стійкість соціального порядку забезпечує існування суспільства та соціальних інститутів та їх безпеку. Проаналізовано аксіологічний аспект стійкості соціального порядку шляхом розкриття змісту соціальної функції ціннісних орієнтацій, які розглядаються як основа вибору дій елементів соціальних систем і в цьому контексті акцентується увага на важливості обґрунтування концептуальних засад його стійкості, які б враховували соціокультурні особливості життєдіяльності суспільства та ціннісні орієнтації індивідів. Доведено, що головною причиною небезпек стійкості соціальному порядку, які призводить до дезінтеграції суспільства, є невідповідність традиційних цінностей, які сповідує суспільство ідеологічним засадам, програмним цілям та правовим нормам щодо його буття та розвитку держави, які визначаються вищим політичним керівництвом, що зумовлює доцільність дослідження вказаного порядку як соціальної системи, передусім його ієрархічних рівнів та їх взаємозв’язку. Виокремлено вказані ієрархічні рівні (моральний, юридичний та концептуальний), охарактеризовано їх взаємозв’язок та показано, що категорія стійкість відображає якісно-кількісну оцінку соціального порядку, як соціальної системи, а рівні – якість (несуперечливість) її внутрішньої структуризації. Акцентується увага на доцільності виокремлення концептуально-ідеологічної та програмно-цільової компоненти на концептуальному рівні соціального порядку, які відповідно передбачають прийняття політичних рішень на стратегічному рівні управління державою та обґрунтування стратегічних цілей розвитку суспільства, засобів і способів їх досягнення щодо забезпечення національної безпеки. Встановлено, що найбільш ефективним засобом руйнації державності є генерування тими чи іншими суб’єктами передумов для формування небезпек стабільності соціального порядку, тому пріоритетним  завданням суб’єктів публічного управління та адміністрування є розробки та впровадження комплексу заходів спрямованих на забезпечення структурованості та узгодженості між принципами, цінностями, цілями на ієрархічних рівнях соціального порядку та між ними. Визначено базові передумовами ефективності вказаних заходів, серед яких, зокрема наявність взаємоузгоджених за цілями, термінами, засобами та способами реалізації стратегій суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: соціальний порядок, національна безпека, публічне управління, небезпеки стійкості соціальному порядку, ціннісні орієнтації, рівні соціального порядку

Ситник Г.П. Орел М.Г.  Забезпечення стійкості соціального порядку як пріоритет у сфері національної безпеки. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2021. 1(29). С.8-25. DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.29.01