Академія національної безпеки

Система державного управління у воєнній сфері при веденні оборони держави у разі збройної агресії: сутність та особливості

У статті державне управління у воєнній сфері (сфері оборони) розглядається як кібернетичний процес, у якому практичний, організуючий вплив держави здійснюють Верховна Рада України та Президент України на сукупний виконавчий орган, що включає всю вертикаль органів виконавчої влади, сили оборони, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації і громадян та громадські об’єднання України. На основі аналізу чинного законодавства України висвітлено загальну схему системи державного управління у воєнній сфері, зокрема щодо заходів ведення оборони держави у разі збройної агресії проти неї. Її розгляд засвідчує, що ця система має не відомчий, а загальнодержавний характер. Вона є складним утворенням з багатьма елементами та паралельно-ієрархічною структурою підпорядкованості і двома базовими контурами державного управління – регуляторним (по нитці Верховної Ради України) та процедурним (по нитці Президента України). При цьому в умовах реальної воєнної загрози, коли здійснюється процес ведення оборони, принциповою особливістю системи державного управління у воєнній сфері є наявність у її структурі такого виконавчого елемента як міжвидове (міжвідомче) угруповання військ (об’єднані сили) з його керівним органом (Об’єднаний оперативний штаб), яке очолює Командувач об’єднаних сил. В такій структурі, у випадку ведення оборони проти збройної агресії або нейтралізації збройного конфлікту, об’єктом державного управління стає результат операцій (бойових дій) об’єднаних сил як форма досягнення державної політичної мети. При цьому показано, що в основі механізму реалізації кібернетичної системи державного управління у воєнній сфері має бути комплексний процес інформаційного забезпечення, який пронизує всі етапи, починаючи від управлінського рішення органу державного управління і закінчуючи результатами моніторингу про об’єкт управління (впливу) та створенням інформації для коригуючого управлінського впливу.

Ключові слова: воєнна сфера, сфера оборони, ведення оборони держави, державне управління, система державного управління, інформаційне забезпечення.

THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE MILITARY SPHERE IN THE COURSE OF DEFENSE OF THE STATE IN CASE OF ARMED AGGRESSION: ESSENCE AND FEATURES

In the article public administration is considered as a cybernetic process in the military sphere (sphere of defense). In this approach the practical, organizing influence of the state is executed by the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine on a cumulative executive body that includes the entire vertical of the executive power, defense forces, local self-government bodies, as well as enterprises, institutions, organizations, citizens and public associations of Ukraine. On the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine the general scheme of the system of public administration in the military sphere is clarified, in particular concerning measures of defense of the state in case of armed aggression against it. Its consideration shows that this system is not departmental but of national character. It is a complex entity with many elements and a parallel-hierarchical structure of subordination. Such a system has two basic contours of public administration – the regulatory one (on the line of the Verkhovna Rada of Ukraine) and the procedural one (on the line of the President of Ukraine). At the same time, in the context of a real military threat (when the process of conducting the defense is carried out), a fundamental feature of the public administration system in the military sphere is the presence of an interspecific (interagency) grouping of troops (united forces) in its structure. It is the executive unit that has a governing body (Joint Operations Headquarters) headed by the Joint Force Commander. In such a structure the object of public administration in the case of defense against the armed aggression or neutralization of the armed conflict, is the result of the operations (fighting) of the combined forces as a form of achievement of the state political goal. It has been shown that the mechanism of implementation of the cybernetic system of public administration in the military sphere should be a comprehensive process of information support. Such a process should permeate all the stages, from the management decision of the government body to the results of monitoring of the object (influence) and the creation of information for the corrective managerial influence.

Key words: military sphere, sphere of defensive, conduct of the state defense, public administration, system of public administration, information support.

Устименко О.В., Саричев Ю.О., Сніцаренко П.М. Система державного управління у воєнній сфері при веденні оборони держави у разі збройної агресії: сутність та особливості. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2020. №1-2(25-26). С.33-47