Академія національної безпеки

Створення системи підтримки інформаційних екологічних рішень як системне забезпечення екологічної безпеки держави

В статті розглянуто проблеми створення системи підтримки екологічних інформаційних рішень як системне забезпечення екологічної безпеки держави. Визначається, що екологічна безпека складається з екологічного аудиту, моніторингу, прогнозу розвитку екологічної ситуації, екологічного менеджменту. Проведення цих заходів передбачає обробку та передачу екологічної інформації для формування управлінських рішень. Автори послідовно розглядають наступні питання: особливості застосування системного підходу до забезпечення екологічної безпеки держави; класифікація управлінських екологічних рішень; загальна характеристика та особливості управлінських інформаційних екологічних рішень; процес прийняття інформаційних екологічних рішень; технологія інформаційних рішень в екосистемах. Визначені завдання на які спрямовані управлінські інформаційні рішення в системі управління екологічною безпекою, а також основні системні загрози в екологічній сфері. Запропоновано систематизувати управлінські екологічні рішення як сукупність трьох гілок рішень: інформаційних, організаційних та оперативних рішень. Визначається, що у процесі підготовки інформаційного екологічного рішення за раціональною технологією виникає необхідність уточнення або коригування результатів наступних етапів: діагноз екологічної проблеми, накопичення інформації про екологічну проблему; розробка альтернативних варіантів, оцінка альтернативних варіантів, прийняття рішення. Розглянуті питання про екологічні управлінські рішення можуть бути застосовані для створення системи підтримки екологічних рішень та моделювання екологічних процесів в навколишньому природному середовищі та техногенно небезпечних об’єктах. Теоретичні питання спрямовані на підготовку до наступних практичних дій: ставити і сформулювати задачу аналізу та синтезу екологічних управлінських структур; формувати цілі екологічного управління та визначати об’єкт екологічного управління; спланувати та приймати управлінські рішення в екологічних системах. Матеріал є підґрунтям для практичної діяльності фахівців як дослідників та управлінців в галузі екологічної безпеки з застосуванням аерокосмічних технологій.

Ключові слова: аерокосмічні технології, екологічна безпека, екологічна інформація, екологічна проблема, екологічні загрози, навколишнє природне середовище, процес прийняття інформаційних екологічних рішень, система підтримки екологічних інформаційних рішень, система управління екологічною безпекою, системний підхід, управлінські рішення.

 

CREATION OF THE SYSTEM OF SUPPORT OF INFORMATION ECOLOGICAL SOLUTIONS AS A SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE STATE

 The article considers the problems of creating a system of support for environmental information solutions as a system of environmental security of the state. It is determined that environmental safety consists of environmental audit, monitoring, forecast of the environmental situation, environmental management. Carrying out of these actions provides processing and transfer of the ecological information for formation of administrative decisions. The authors consistently consider the following issues: features of the application of a systematic approach to ensuring the environmental security of the state; classification of managerial ecological decisions; general characteristics and features of management information environmental decisions; the process of making environmental information decisions; technology of information solutions in ecosystems. The tasks to which management information decisions in the environmental safety management system are aimed, as well as the main systemic threats in the environmental sphere. It is offered to systematize managerial ecological decisions as a set of three branches of decisions: information, organizational and operational decisions. It is determined that in the process of preparing an environmental information solution by rational technology there is a need to clarify or adjust the results of the following stages: diagnosis of the environmental problem, the accumulation of information about the environmental problem; development of alternatives, evaluation of alternatives, decision making. The considered questions about ecological management decisions can be applied to creation of system of support of ecological decisions and modeling of ecological processes in environment and technogenic dangerous objects. Theoretical questions are aimed at preparing for the following practical actions: to set and formulate the task of analysis and synthesis of environmental management structures; to form the purposes of ecological management and to define object of ecological management; plan and make management decisions in ecological systems. The material is the basis for the practical activities of specialists as researchers and managers in the field of environmental safety with the use of aerospace technologies.

Key words: aerospace technologies, ecological safety, ecological information, ecological problem, ecological threats, environment, process of making information ecological decisions, system of support of ecological information decisions, system of management of ecological safety, system approach, managerial decisions.

Машков О.А., Міхеєв В.С., Жукаускас С.В. Створення системи підтримки інформаційних екологічних рішень як системне забезпечення екологічної безпеки держави. Науквоий часопис Академії національної безпеки. 2020. №1-2(25-26). С. 58-76