Академія національної безпеки

Політичне, публічне та державне управління у сфері національної безпеки у контексті публічної та державної політики

В статті обґрунтовано, що базовий інстинкт щодо самозбереження людини (індивіда) та соціальних інститутів визначає сенс та мотивацію прийняття управлінських рішень в соціальних системах, які є способом її реагування на небезпеки існуванню системи. Це зумовлює важливість системного аналізу сутності публічної та державної політики, оскільки в руслі політичних процесів проявляються взаємодії людей, які відображають потреби щодо безпечного буття членів суспільства та соціальних інститутів, тому рішення суб’єктів публічної влади не повинні призводити до небезпек національній безпеці. Показано, що має місце розбіжність у трактуванні українськими науковцями змісту понять «державна політика» та «публічна політка» та ігнорується безпековий контекст сенсу та мотивації прийняття управлінських рішень. Встановлено, що публічна політика може інтерпретуватися як цілеспрямований вплив органів публічної влади або програма, що містить стратегії розвитку, мати різні наслідки на різних рівнях соціальної реальності та нероздільна з публічним управління. Це зумовлює визначальне місце в ній суб’єктів державного управління. Водночас ця політика завжди має бути  спрямована на реалізацію національних інтересів, а її місія та сенс включають державну політику, яка  акцентує увагу на реалізації державних інтересів. З’ясовано, що під політичним управлінням розуміється системний вплив на всі сфери суспільства з метою підтримки його цілісності та сталого розвитку, тому його зміст близький до змісту “публічна політика” та включає в себе державну політику стратегічного рівня управління. Водночас, публічне управління є діяльністю суб’єктів державного управління, місцевого самоврядування, приватного сектору, інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань суспільного значення, а державне  управління є діяльністю органів державної влади, яка  зазнає змін під впливом розвитку громадянського суспільства. Показано, що незважаючи на подібність технології прийняття політичних, державно-політичних та державно-управлінських рішень, коли йдеться про забезпечення національної безпеки, то істотно різняться їх наслідки. Це зумовлено ступенем невизначеності чинників, які здійснюють вплив на ці рішення, тому акцент у розумінні сутності політичного, публічного та державного управління має бути зроблено на ступені реалізації цілеспрямованого впливу інститутів держави на політичні процеси від ефективності якого залежить забезпечення національної безпеки, а також  узгодженість механізмів прийняття і реалізації відповідних політико-управлінських рішень.

Ключові слова: політичне управління, публічне управління, державне управління, національна безпека, публічної політики,  державна  політики

 

 POLITICAL, PUBLIC AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF PUBLIC AND PUBLIC POLICY

 The article substantiates that the basic instinct for self-preservation of man (individual) and social institutions determines the meaning and motivation of management decisions in social systems, which are a way to respond to the dangers of the system. This presupposes the importance of a systematic analysis of the essence of public and state policy, as political processes involve human interactions that reflect the need for safe living of members of society and social institutions, so the decisions of public authorities should not endanger national security. It is shown that there is a discrepancy in the interpretation of the concepts of “state policy” and “public policy” by Ukrainian scientists and ignores the security context of the meaning and motivation of management decisions. It is established that public policy can be interpreted as a deliberate influence of public authorities or a program containing development strategies, have different consequences at different levels of social reality and are inseparable from public administration. This determines the decisive place in it of the subjects of public administration.  At the same time, this policy should always be aimed at the realization of national interests, and its mission and meaning include public policy, which focuses on the realization of state interests. It has been found that political governance is understood as a systemic impact on all spheres of society in order to maintain its integrity and sustainable development, so its content is close to the content of “public policy” and includes public policy at the strategic level of government. At the same time, public administration is the activity of subjects of public administration, local self-government, private sector, civil society institutions to solve problems of public importance, and public administration is the activity of public authorities, which changes under the influence of civil society. It is shown that despite the similarity of the technology of making political, state-political and public-administrative decisions, when it comes to ensuring national security, their consequences differ significantly. This is due to the degree of uncertainty of the factors influencing these decisions, so the emphasis in understanding the essence of political, public and public administration should be on the degree of implementation of targeted influence of state institutions on political processes on the effectiveness of which depends on ensuring national security, as well as the coherence of mechanisms for making and implementing relevant political and managerial decisions.

Keywords: political administration, public administration, state administration, national security, public policy, state policy

 Ситник Г.П., Неліпа Д.В., Орел М.Г. Політичне, публічне та державне управління у сфері національної безпеки у контексті публічної та державної  політики. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2020. №1-2(25-26). С.8-32