Академія національної безпеки

Для авторів

ВИМОГИ

до авторських матеріалів,

що подаються для опублікуванні в

“Науковому часописі Академії національної безпеки”

 

Для публікації у “Науковому часописі Академії національної безпеки” приймаються авторські матеріали, які інформують про нові результати або досліджують оригінальні підходи до вирішення актуальних наукових проблем у галузях: філософія, методологія, теорія та історія державного управління у сфері національної безпеки; державна політика та механізми забезпечення національної безпеки”.

У статті повинні міститися такі елементи (із виділенням у тексті):

– постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

‒ формування цілей (мети) статті;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних результатів;

– висновки із дослідженого матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

– список використаної літератури;

− References (транслітерація).

За достовірність фактичного матеріалу (статистичні дані, формули, рисунки, схеми, таблиці, дати, цитати, тощо), а також наявність плагіату відповідальність несе автор.

Рецензенти наукового журналу “Науковому часописі Академії національної безпеки” здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, виключаючи будь-яку можливість передачі наукових матеріалів іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ:

 1. УДК (з вирівнюванням по правому краю)
 2. Інформація про автора статті (Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, ORCID ID) (курсивом з вирівнюванням по лівому краю).
 3. Назва статті на мові статті та англійською мовою (жирним шрифтом, великою транслітерацією, з вирівнюванням по центру).
 4. Анотація (не менш як 1800 знаків) та ключові слова (6-10 слів) мовою статті та англійською мовою. Анотація має містити такі елементи: мета статті, наукова новизна, висновки;
 5. Текст статті (посилання на використану літературу у тексті зазначаються у квадратних дужках).
 6. Список використаної літератури подається в кінці тексту у міру згадування (без повторів). Оформлення списку використаної літератури здійснюється відповідно до ДСТУ 8302:2015.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Стаття може бути написана українською, англійською або російською мовою
 2. Текст статті повинен бути надрукованим у редакторі MS Word (версія 97 або вище).
 3. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5; розміри берегів: ліве – 30 мм; верхнє, нижнє ‒ 20 мм, праве – 15 мм; вирівнювання ‒ по ширині; відступ по лівому краю ‒ 1,25 мм.
 4. Обсяг статті – не менше 20 тис. знаків з проміжками (10 – 12 сторінок) разом із таблицями, схемами, рисунками та списком використаної літератури

ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Електронний варіант статті (назва файлу має відповідати прізвищу автора).
 2. Рецензію (для авторів без наукового ступеня).
 3. Фото розміром 3х4.
 4. Короткі відомості про автора (зразок оформлення)

Публікація статей (із отриманням авторського примірника) для членів Академії національної безпеки безкоштовна, для інших авторів – вартість покриття витрат на друк та розсилку наукового журналу.

Пакет документів надсилається на ел. адресу: Academy_NB@ukr.net або s.zavgorodnia@ukr.net)