Академія національної безпеки

Енергетична бідність в державах ЄС й Україні: сучасні тенденції та пріоритети боротьби в Україні

У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій забезпечення доступності енергії для населення в державах ЄС та Україні на основі використання показників, які застосовуються для моніторингу досягнення Цілі 7 (Goal 7: Afforbable and Clean Energy) Європейською Комісією, а також показників з виявлення енергетично бідного населення, які представлені Обсерваторією з енергетичної бідності ЄС. Завдяки проведеному дослідженню з’ясовано, що найбільш послідовно заходи по реалізації Цілі 7 «Доступна та чиста енергія» впроваджують у таких державах ЄС, як Франція, Велика Британія, Польща, Ірландія, Латвія, Естонія. В Україні в останні роки відбувається динаміка зі зменшення споживання енергії в домогосподарствах, проте частка населення, що не має змоги утримувати будинок належним чином теплим є на досить високому рівні. Попри збільшення частки споживання відновлюваної енергії домогосподарствами у валовому кінцевому споживанні її обсяги залишаються на досить низькому рівні в порівнянні з «передовими» державами ЄС у цій галузі.

Використання показників з оцінювання поширення енергетичної бідності засвідчують, що в Україні значна частка домогосподарств через недостатність коштів не мали змоги оплатити рахунки за житло та необхідні послуги з його утримання або оплати газу для приготування їжі, що є вищим більш, як у два рази за аналогічний показник в державах ЄС, які послідовно проваджують заходи щодо забезпечення доступності енергії для населення; частки населення, що не може утримувати будинок належним чином теплим є вищою у 2,7-8,7 рази ніж у зазначених державах ЄС. Таку ситуацію в Україні спричиняють ряд факторів: низький рівень доходів населення (наприкінці 2020 року рівень бідності збільшився до 45%, в той час як ризик виникнення бідності в Польщі в 2018 році становив 18,9%); досить низький рівень житлових умов в порівнянні з досліджуваними державами ЄС і енергоефективності будівель (в Україні серед будівель, що пройшли енергетичну сертифікацію, найвищий клас енергоефективності «А», встановлено лише 14 житловим будинкам, тоді як у Франції такі будівлі в цілому становили 8%). Але при цьому рівень цін на енергоресурси для населення в Україні, у порівнянні з державами-членами ЄС є значно нижчим.

На основі з’ясування ключових проблемних питань із забезпечення доступності енергії для населення в Україні визначено пріоритети у боротьбі з енергетичною бідністю, захисту прав споживачів енергоресурсів на лібералізованих енергетичних ринках, їх становлення як активних учасників енергетичних ринків, захисту вразливих споживачів енергоресурсів.

Ключові слова: енергетична бідність, доступність енергії для населення, вразливі споживачі енергоресурсів, лібералізовані ринки електроенергії та природного газу, доступна та чиста енергія.

  ENERGY POVERTY IN THE EU AND UKRAINE:

CURRENT TRENDS AND PRIORITIES OF THE STRUGGLE IN UKRAINE

 The article analyzes current trends in energy availability for the population in the EU and Ukraine based on the use of indicators used to monitor the achievement of Goal 7 (Goal 7: Afforbable and Clean Energy) by the European Commission, as well as indicators to identify energy-poor represented by the EU Energy Poverty Observatory. The study found that the most consistent measures to implement Objective 7 “Affordable and Clean Energy” are implemented in EU countries such as France, Great Britain, Poland, Ireland, Latvia, Estonia. In Ukraine, in recent years, there has been a trend to reduce energy consumption in households, but the share of the population that is unable to keep the house properly warm is at a fairly high level. Despite the increase in the share of renewable energy consumption by households in gross final consumption, its volumes remain quite low compared to the “advanced” EU countries in this area.

The use of indicators to assess the prevalence of energy poverty shows that in Ukraine the share of households due to lack of funds was unable to pay housing bills and necessary services for its maintenance or payment for gas for cooking, which is more than twice as high as in  EU countries that consistently implement measures to ensure the availability of energy for the population;  the share of the population that cannot keep the house properly warm is 2.7-8.7 times higher than in these EU countries. This situation in Ukraine is caused by a number of factors: low incomes (at the end of 2020 the poverty rate increased to 45%, while the risk of poverty in Poland in 2018 was 18.9%); rather low level of living conditions in comparison with the studied EU countries and energy efficiency of buildings (in Ukraine among buildings that have passed energy certification, the highest energy efficiency class “A”, installed only 14 houses, while in France such buildings as a whole accounted for 8%). However, the level of energy prices for the population in Ukraine, compared to EU member states is much lower.

Based on the clarification of key issues on ensuring the availability of energy for the population in Ukraine, priorities have been identified in the fight against energy poverty, protection of energy consumers in liberalized energy markets, their formation as active participants in energy markets, protection of vulnerable energy consumers.

Key words: energy poverty, availability of energy for the population, vulnerable consumers of energy resources, liberalized markets for electricity and natural gas, affordable and clean energy.

Завгородня С.П. Енергетична бідність в державах ЄС й Україні: сучасні тенденції та пріоритети боротьби в Україні. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2020. №1-2(25-26). С.77-111