Академія національної безпеки

Завдання та функції

МЕТА, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

Громадська організація «Академія національної безпеки» є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб; об’єднує на добровільних засадах провідних вчених i фахівців, у тому числі фахівців-управлінців, що працюють у різних галузях наукових знань та народного господарства, секторі безпеки i оборони та регіонах України з метою сприяння більш ефективного використання їхнього творчого потенціалу для задоволення громадських потреб та виконання наукових досліджень проблеми захищеності життєво важливих інтересів людини i громадянина, суспільства i держави, а також проблеми своєчасного виявлення, запобігання i нейтралізації загроз вказаним інтересам у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави.
АНБ є непідприємницькою науковою організацією, основною метою якого не є одержання прибутку. АНБ вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Головною метою АНБ є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство і спрямування цих знань на реалізацію національних інтересів (у тому числі їх захист), збереження цілісності об’єктивно диференційованого суспільства та досягнення на цій основі прогресивного суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку особи (громадянина), суспільства і держави.

Основні види діяльності (за КВЕД – 2010):

(S.94.99) Діяльністю інших громадських організацій, н.в.і.у.;
(M.72.20) Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
(M.73.20) Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадянської думки;
(M.70.21) Діяльність у сфері зв’язків з громадськістю;
(J.58) Видавнича діяльність
(J.58.11) Видання книг;
(J.58.12) Видання довідників і каталогів;
(J.58.13) Видання газет;
(J.58.14) Видання журналів і періодичних видань;
(J.58.19) Інші види видавничої діяльності.

Основними напрямами діяльності АНБ є:

1. організація, проведення та координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень в різних галузях наукових знань (політичних, економічних, технічних, військових, історичних та ін.)
2. виконання фундаментальних і прикладних досліджень на пріоритетних напрямах науки та посилення впливу їх результатів на інноваційний розвиток Українського суспільства і держави в контексті забезпечення національної безпеки;
3. участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
4. підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, її економічного стану, розроблення відповідних пропозицій і рекомендацій з цих питань;
5. надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з актуальних питань загальнонаціонального розвитку.
6. організація та проведення наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів, інших заходів, спрямованих на розвиток наукового, науково-технічного, культурного, педагогічного і громадського потенціалу України;
7. об’єднання зусиль вчених АНБ, вищих навчальних закладів та інших наукових організацій у наукових радах, комітетах, комісіях та інших дорадчо-консультативних органах АНБ для розв’язання комплексної проблеми забезпечення національної безпеки України;
8. участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, залучення обдарованої молоді, виявлення і підготовка талановитих дослідників, сприяння творчому зростанню молодих науковців, забезпечення спадкоємності поколінь учених;
9. участь у розробці і реалізації вітчизняних та міжнародних наукових програм і проектів;
10. створення системи комп’ютерних інформаційно-освітніх ресурсів, програмного забезпечення та баз даних, інформаційної інфраструктури;
11. участь у формуванні державної соціальної політики, сприяння вирішенню проблем у сфері соціального захисту військовослужбовців, ветеранів воєнних конфліктів, ветеранів спеціальних служб, ветеранів правоохоронних органів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, їхніх родин;
12. здійснення редакційної діяльності, видавничої діяльності, книго виготовлення, книго розповсюдження;
13. заснування газет, журналів, інтернет-сайтів, телевізійних каналів та інших ЗМІ;
14. захист прав членів АНБ та працівників її установ.
15. сприяння розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва;
16. сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір;
17. сприяння підвищенню рівня освіти у середній та вищій школі за рахунок впровадження передових методик і технологій організації навчального процесу, підвищення кваліфікації викладачів;
18. сприяння підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації керівників та відповідного кадрового резерву підприємств, установ, організацій, та навчальних закладів;
19. сприяння створенню та розвитку мережі навчальних і дослідницьких установ, у тому числі шкіл, інститутів, університетів, діяльність яких пов’язана з вирішенням проблем забезпечення міжнародної та національної безпеки України;
20. сприяння розвитку високих наукоємних комп’ютерних технологій;
21. сприяння військово-патріотичному вихованню молоді;
22. сприяння підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі наукових кадрів для сектору безпеки і оборони.
23. сприяння реалізації державної політики з питань забезпечення національної безпеки;
24. сприяння реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва та координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони;
25. сприяння проведенню державної військової кадрової політики, розвитку військової освіти і науки, участь у формуванні та реалізації державної політики спрямованої на розв’язання соціальних проблем військовослужбовців, а також осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку;
26. сприяння формуванню та удосконаленню законодавчої бази з питань оборони і воєнної безпеки і контролю за дотриманням законодавства у Збройних Силах та забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами;
27. сприяння в реалізації заходів держави в економічній, політичній та іншій сферах, які мають за мету адекватне реагування на загрози життєво важливим національним інтересам України, реалізації системи заходів економічного, політичного, організаційного й іншого характеру, що співвідноситься із можливими загрозами життєво важливим інтересам держави, суспільства й особистості;
28. сприяння в реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;
29. сприяння в реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Для виконання своїх завдань АНБ:

1. визначає пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук та відповідні основні напрями досліджень наукових установ (центрів) АНБ;
2. створює відділи, секції, наукові ради, комітети, комісії та інші дорадчо-консультативні органи АНБ з найважливіших проблем у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук;
3. скликає сесії, з’їзди, конференції тощо;
4. здійснює підготовку наукових кадрів, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, створює умови для творчої і продуктивної праці вчених;
5. здійснює громадську експертизу проектів і програм по напрямках близьким діяльності АНБ;
6. здійснює діяльність з редакційної справи, видавничої, книговиготовлення, книгорозповсюдження розповсюджує поліграфічну, аудіо, відеопродукцію, розробляє програмне забезпечення, надає комп’ютерні, поліграфічні, консультаційні та інші послуги;
7. налагоджує інформаційні, партнерські та ділові зв’язки із державними, міжнародними, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами;
8. співпрацює із Національною Академією наук України, національними Академіями наук інших держав, галузевими Академіями, вітчизняними та закордонними науковими і науково-технічними товариствами, іншими науковими організаціями, провідними фахівцями з природничих, технічних, політичних, економічних, юридичних та інших галузей наукових знань;
9. направляє за кордон українських вчених, студентів, аспірантів для навчання і наукової діяльності, приймає в Україні закордонних колег;
10. здійснює пропаганду вітчизняних досягнень науки і техніки, сприяє поширенню наукових знань;
11. здійснює на неприбутковій основі обмін друкованими виданнями та іншими видами інформації з організаціями та фондами в Україні й за кордоном;
12. встановлює і присуджує почесні звання АНБ, а також премії, стипендії, цінні подарунки, тощо;
13. визначає свою структуру, у т.ч. створює, реорганізовує і ліквідує науково-дослідні інститути та інші установи (центри) АНБ;
14. здійснює повноваження щодо управління об’єктами майнового комплексу АНБ.