Академія національної безпеки

Процедура рецензування

Під час рецензування статті, що надійшла до редакції журналу «Науковий часопис Академії національної безпеки» застосовується подвійне сліпе рецензування. Особисті дані автора та рецензентів не розкриваються. Автори статей без наукового ступеня разом із визначеними матеріалами подають рецензію на статтю. Наукові статті, які надходять у редакцію, проходять контроль на відповідність вимогам журналу, опублікованим у розділі «Для авторів».

Головний редактор призначає для статті, що надійшла до редакції, рецензента за профілем дослідження зі складу редакційної колегії,

Під час рецензування наукової статті рецензент оцінює:

  1. Актуальність статті;
  2. Обґрунтованість зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, із важливими науковими чи практичними завданнями;
  3. Достатність аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;
  4. Правильність постановки проблеми, якій присвячена стаття, як складової загальної проблеми;
  5. Відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;
  6. Обгрунтованість отриманих наукових результатів;
  7. Обгрунтованість наукових висновків та їх відповідність меті.

За результатами рецензування статті, рецензент надає висновок щодо статті – «рекомендувати до друку»/ «доопрацювати статтю» (із зазначенням зауважень)/ «не рекомендовано до друку» (із зазначенням причин).

У разі виявлення зауважень, стаття направляється на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку. У разі непогодження з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцям. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

Оформлені рецензії направляються до редакції електронною поштою у вигляді скан-копії.

Строк розгляду статті – до 10 робочих днів, повторного розгляду – до 5 робочих днів.

Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість висновків та рекомендацій покладається на автора статті.

Після опублікування номеру всі автори отримують посилання на електронну версію журналу